کسپرسکی پاسخ میدهد- قسمت ۲

دومین اظهار نظری که در مورد آزمایشگاه کسپرسکی صورت گرفته:

دفتر آزمایشگاه کسپرسکی در ایالات متحده در حال بسته شدن است و چیزی که از آن باقی مانده، یک تیم کوچک است!

حقیقت چیست؟

ما فقط بازسازی ها را تکمیل کردیم و ستاد ما در شمال آمریکا است که در شمال بوستون در ووبورن واقع شده است. ماساچوست،بیش از ۲۵۰ عضو تیم آمریکای شمالی ما اکنون در یک فضای اداری مدرن یا از راه دور در منطقه آمریکای شمالی از جمله کانادا کار می کنند.

علاوه بر این، تیم آمریکای شمالی به تازگی برای رویداد kickoff سالانه خود جمع شده اند، جایی كه هم تیمی ها، برنامه های استراتژیک منطقه را در سال ۲۰۱۸ مورد بحث قرار دادند.

کسپرسکی با قدرت ادامه میدهد